top of page

 

 

הקהילה המרפאת בית אלישע קמה ב-1995 כבית לחיים עבור מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים, לקויות שונות וקשיי התנהגות והסתגלות.

 

בתוך המסגרת התומכת של בית אלישע זוכים חברי הקהילה לממש את מירב יכולותיהם ולחוות עצמאות, מסוגלות וכבוד. הגישה העומדת בבסיס עקרון הקהילה המרפאת רואה בכל אחד אדם שלם, היכול לצמוח ולהשתנות, לחוות הגשמה אישית ומקצועית, לרכוש כלים ולהתפתח. המסגרת הקהילתית והתוכנית השיקומית הייחודית מקדמות כל חבר על פי יכולותיו לאורח חיים עצמאי יותר, ומאפשרות לו לגלות בתוכו כוחות של יוזמה ויצירה.

 

כיום מונה קהילת המשתקמים כ-65 חברים, בני 18 ומעלה, אשר הופנו לבית אלישע על ידי אגף השיקום של משרד הרווחה. רוב חברי הקהילה מתגוררים בהרדוף בליווי מלא או חלקי, אחרים גרים במספר דירות טיפוליות בקרית טבעון הסמוכה, ובודדים משתקמים בבית אלישע במסגרת יום שאינה כוללת לינה במקום.

החל משנת 2015 אנו קולטים משתקמים על רצף הספקטרום האוטיסי, בתפקוד בינוני ומעלה, המופנים ע"י משרד הרווחה - השירות לטיפול באוכלוסיה עם אוטיזם.

 

 

בית אלישע

bottom of page